Общи Условия

 

I. Данни за продавача – притежател на Платформата

II. Условия за достъп и ползване на Платформата

 1. Регистрация в Платформата
 2. Интелектуална собственост
 3. Правила за ползване
 4. Отговорност
 5. Спиране на достъп
 6. Лични данни

III. Условия за онлайн продажба

 1. Технически стъпки по сключване на договора
 2. Продукти
 3. Анулиране и промяна на поръчката
 4. Плащане
 5. Доставка
 6. Право на отказ и рекламации
 7. Промоции

IV. Задължения на страните

V. Общи

VI. Приложимо право

 

Настоящите Общи условия уреждат условията за достъп, използването и покупко-продажбата на бутикови продукти, подаръчни ваучери и подаръчни комплекти (наричани по-нататък за краткост „Продукти“) чрез онлайн платформа, находяща се на електронен адрес https://shop.ghms.bg/ (наричана по-нататък за краткост „Платформа“). Уведомяваме Ви, че е възможно едностранно да променим съдържанието на Платформата, както и настоящите Общи условия, като промените ще бъдат публикувани по същия начин, по който е публикуван настоящият документ. 

Предоставянето на някои от услугите на Платформата може да бъде предмет на отделни специфични условия, като това ще бъде указано във всеки  конкретен случай или ще бъдете изрично уведомени за това. В случай на противоречие между специфичните условия и настоящия документ, предимство  имат конкретните специфичните условия. 

I. Данни за продавача – притежател на Платформата

Продавач по смисъла на Закона за защита на потребителите, както и притежател на Платформата, е: „ГРАНД ХОТЕЛ МИЛЕНИУМ СОФИЯ“ ООД, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК:205948178, регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG205948178, със седалище и адрес на управление: гр. София, П.К. 1463, бул. „Витоша“ № 89В (наричан по- нататък за краткост “Доставчик” или “Ние”).

Данни за контакт:

Телефон: +359-2-445 7487 

Имейл: shop@ghms.bg  

 

II. Условия за достъп и ползване на Платформата

Достъпът до Платформата предполага Вашето съгласие с условията за нейното ползване.

 

1. Регистрация в Платформата

Достъпът до Платформата и нейното съдържание, както и пазаруването през нея, не изискват регистрация. Въпреки това, Вие може да изберете да създадете профил в нашата Платформа по описания по-долу начин, чрез който бихте могли да преглеждате последните си поръчки, да управлявате Вашите адреси за плащане и доставка и да променяте паролата и данните на профила си. 

За създаване на профил следва на първо място да изберете тази услуга, избирайки предоставената за тази цел икона в горния десен ъгъл на Платформата. Като следваща стъпка Платформата ще Ви даде избор между „Влизане“ в профил, в случай, че вече имате такъв, или формуляр за регистрация. Избирайки да се регистрирате, следва да попълните валиден Ваш имейл адрес в съответното поле, да отбележите, че сте се запознали с Политиката за поверителност на Доставчика и че сте съгласни данните Ви да се обработват по посочения в нея начин и да потвърдите регистрацията си, натискайки бутона „Регистриране“. Като следваща стъпка Ние ще изпратим на посочения имейл адрес писмо за потвърждение на регистрацията Ви, в което ще получите и автоматично генерирана парола и потребителско име. Съветваме Ви незабавно да промените паролата си с произволно избрана от Вас, следвайки предоставения за тази цел линк в писмото или чрез полето “детайли на профила”, откъдето можете да променяте данните си по всяко време. Вашето потребителско име и парола са персонални и не могат да бъдат предоставяни на трети лица. Те ще  служат за последващ достъп до профила Ви. Ако имате подозрения, че паролата Ви е открадната или използвана от трети лица, молим незабавно да ни съобщите за това. Ние не носим отговорност в случай, че не разполагаме с информация за неправомерен достъп до профила Ви. 

Предоставяйки ни данните си по време на Вашата регистрация, Вие носите отговорност за тяхната вярност и актуалност. Молим, не предоставяйте неверни данни или данни на трети лица. 

За да завършите регистрацията на профила си, ще е необходимо предварително да приемете нашата Политика за поверителност. Молим, запознайте се подробно с нашата Политиката за поверителност и ако имате каквито и да е било въпроси, свържете се с нас на горепосочените адрес, имейл или телефон за контакт. 

По време на регистрацията на профила си също така можете да изберете да получавате маркетингови съобщения от нас, свързани с нашите продукти и промоции, като изрично изразите желанието си, поставяйки отметка в предоставеното за целта квадратче. 

Можете да се откажете от получаването на маркетингови съобщения  по всяко време, като изразите желанието си на посочените от нас данни за контакт, или като последвате предоставения за това линк във всяко едно от електронните писма, които Ви изпращаме. 

Можете да изтриете профила си във всеки един момент като ни изпратите писмено искането си на горепосочения имейл или адрес за контакт, като за целта следва да се идентифицирате надлежно. Бихте могли да се регистрирате отново в Платформата във всеки един момент. Ние си запазваме правото да откажем регистрацията Ви, в случай, че сте нарушили настоящите Общи условия.

2. Интелектуална собственост

Доставчикът е титуляр на правата на интелектуална собственост или притежава разрешение за ползване от съответния титуляр по отношение на Платформата и цялото й съдържание, включително, но не само, по отношение на всички текстове, снимки, илюстрации, лога, марки, графики, дизайни, интерфейси, бази данни и други. Доставчикът запазва всички права върху Платформата и съдържанието й, като, предоставяйки Ви достъп до тях, Вие получавате единствено разрешение за нейното ползване по предназначение, в никакъв случай този достъп не може да се тълкува като предоставяне на права върху същите.

Забранява се ползването на обекти на авторско право, индустриална собственост и други, представени на Платформата, без изричното съгласие на Доставчика, независимо дали титуляр на същите сме ние или трети лица. 

Платформата и нейното съдържание не могат да се използват за търговски цели без изричното съгласие на Доставчика. 

Забранява се използването на Платформата и нейното съдържание за забранени от закона цели. 

В случай, че изпращате каквато и да е информация до Доставчика, Вие декларирате и гарантирате, че същата не нарушава права на интелектуална или индустриална собственост, търговска тайна или други правата на трети лица.

 

3. Правила за ползване

Забранява се достъпът или използването на Платформата по незаконен или непозволен от Доставчика начин, независимо със или без търговска цел. По-конкретно, забраняват се следните неизчерпателно изброени действия: 

 • Използването на Платформата по начин, който може да причини щети, прекъсвания, неефективност или дефекти в нейната работа или в устройствата на трети лица;
 • Използването на Платформата за предаване, инсталиране или публикуване на какъвто и да е било вирус, злонамерен код или други подобни програми или файлове;
 • Използването на Платформата по начин, който представлява нарушение на правата на Доставчика или на трети лица;
 • Използването на Платформата за публикуване или разпространение на съдържание с клеветнически, обиден, расистки, вулгарен, унизителен или друг характер, който противоречи на закона, морала или обществения ред;
 • Използването на Платформата с фалшива самоличност или предприемането на други действия, които могат да доведат до объркване относно идентичността Ви или произхода на съобщението;
 • Достъп или използване на Платформата чрез нарушение на сигурността, хакване или фалшифициране, извличане на пароли или други незаконни средства;
 • Нарушаване или опит за нарушаване на мерките за сигурност или удостоверяване на Платформата или на която и да е мрежа, свързана с нея, или мерките за сигурност, или защита на съдържанието, съхранявано на Платформата;

В случай на нарушение на някое от горепосочените забрани, Доставчикът си запазва правото да предприеме необходимите мерки за предотвратяване на вреди, както и да търси обезщетение от Вас за настъпили такива. 

 

4. Отговорност

Доставчикът е предприел всички необходими мерки в рамките на възможностите си, за да гарантира правилното функциониране на Платформата и да сведе до минимум грешките в системата както от техническа гледна точка, така и по отношение на публикуваното съдържание, както и за да избегне съществуването или предаването на вируси и други вредни компоненти за компютърните системи на потребителите.

Независимо от това, Доставчикът не гарантира и не носи отговорност за: 

(i) непрекъснатостта на услугите и/или функционалностите на Платформата; 

(ii) липсата на грешки в съдържанието; 

(iii) отсъствието на вируси или други вредни компоненти на Платформата или на сървъра, на който се намира; 

(iv) неуязвимостта на Платформата или невъзможността за нарушаване на мерките за сигурност; 

(v) вредите, които биха могли да настъпят от трето лице, което нарушава Общите условия, правилата или системите ни за сигурност.

Доставчикът няма задължение да контролира съдържанието, предавано или доставяно от трети лица, освен в случаите, в които това се изисква от действащото законодателство, или когато се изисква от компетентен съдебен или административен орган. 

5. Спиране на достъп

Доставчикът може да спре или ограничи достъпа до Платформата по всяко време, със или без предварително уведомяване на потребителите, които нарушават настоящите Общи условия.

 

6. Лични данни

Личните данни, които предоставяте при използване на Платформата, ще бъдат обработвани съгласно Политиката за поверителност на Доставчика в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни.

 

III. Условия за онлайн продажба

Приемайки настоящите Условия преди завършване на поръчката, Вие сключвате с Нас договор за покупко-продажба, който има всички последици, предвидени в приложимото законодателство. Договорът може да бъде сключен на български или английски език по Ваш избор, чрез промяна на езика от горния десен ъгъл на Платформата. В случай на сключване на договор за продажба на Продукти, които съдържат алкохол, Вие декларирате, че сте навършил 18 години.

 

1. Технически стъпки по сключване на договора

Договорът за покупко-продажба между нас се сключва по следния начин:

 • На първо място е необходимо да влезете в Платформата, находяща се на електронен адрес: https://shop.ghms.bg/
 • Като следваща стъпка, направете своя избор на Продукт от посочените категории. За да разгледате подробната информация за даден Продукт, трябва да отворите линка към него. Можете да изберете и опция за бърз преглед на Продукта, в който случай ще видите основната информация за неговите характеристики, цена и количеството, което сте избрали. 
 • За да добавите Продукта към количката си, следва да натиснете бутона „Поръчай“. По подразбиране при натискане на бутона „Поръчай“, в количката Ви ще се добави един брой от избрания продукт. Ако искате да промените количеството, трябва да го направите преди натискане на бутона „Поръчай“, или по-късно да редактирате количеството в количката си, намираща се винаги в горния десен ъгъл на страницата.
 • По отношение на Продукт, представляващ ваучер за услуги, преди натискане на бутона „Поръчай“, е необходимо да изберете дали той да бъде на електронен или физически носител, както и да въведете имена на подател, имена на получател и съобщението, което искате да бъде включено. 
 • По отношение на Продукт, представляващ ваучер за парична сума, трябва да посочите сумата.
 • По всяко време преди завършване на поръчката можете да прегледате и избраните от Вас продукти от количката, където ще намерите и информация за техните характеристики, избраното количество, тяхната цена без ДДС, стойността на ДДС, общата цена на всички избрани от Вас Продукти, цена за доставка, както и крайната цена, която ще заплатите за Продуктите, плюс доставка.  Можете да промените избора като изтриете или добавите Продукти или промените техните количества и изберете бутона „Обновяване на количка“.
 • За да приключите поръчката, следва да изберете опцията „Приключване на поръчката“ от Вашата количка или директно от бутона “Към каса” в горния десен ъгъл на страницата. След това ще бъдете препратени към форма за попълване на Вашите идентификационни данни и данни за фактуриране и доставка, като в края на тази стъпка отново ще видите информация за Продуктите и ще имате възможност за въвеждане на промоционален код или да оставите бележка към поръчката си, ако е необходимо.
 • С натискане на бутона „Поръчай“ изпращате окончателно Вашата поръчка на Доставчика, като преди това следва да се съгласите с Общите Условия и Политиката за поверителност. Като следваща стъпка ще получите от нас автоматичен имейл с потвърждение за получаване на поръчката, както и информация за нея. 

За да направите поръчка в Платформата, не е необходимо да се регистрирате в нея. При създаване на профил в Платформата, стъпките за поръчка са идентични на посочените по-горе, но ще разполагате с допълнителни функционалности, а именно:  преглед на последни поръчки, управление на адреси за плащане и доставка. 

 

2. Продукти

Доставчикът предоставя ясна, точна и изчерпателна информация за Продуктите, които се предлагат чрез Платформата. Доставчикът си запазва правото да променя информацията относно определени Продукти в случай на промяна в условията, количеството, разполагаемост на размери, както и в случай на промоции, като всяка промяна бива актуализирана в Платформата. В случай на неясноти относно даден Продукт или условията около продажбата му, можете да отправите запитване на посочените по-горе данни за контакт. 

Крайната цена на Продуктите, които предлагаме, с включени всички данъци и такси, е посочената във всеки един момент на Платформата. Всички Наши цени са в български левове. Гранд Хотел Милениум може едностранно да променя цените на Продуктите, като цената на даден Продукт не може да бъде променяна, ако процесът на покупко-продажба е започнал. Цената и условията за доставка са уредени в настоящите Общи условия, раздел “Доставка”.

 

3. Анулиране и промяна на поръчката

Независимо от правото Ви на отказ като потребител, подробно описано в раздел “Право на отказ и рекламации”, Вие можете да анулирате или промените поръчката си не по-късно от пет календарни дни след получаването от наша страна на Вашата заявка, като в този случай заплатената от Вас сума ще бъде напълно възстановена.

 

4. Плащане и фактуриране

Плащането на Продуктите се извършва директно чрез банкова карта. Кредитните и дебитните карти, които приемаме, са Visa, MasterCard и American Express. Възможно е и плащане през Apple Pay и Google Pay чрез мобилната версия на Платформата. Плащането се извършва на нашата Страница.

Доставчикът не отговаря за условията на опериращата банка при изпълнение на плащанията. Доставчикът не носи отговорност при възникване на разлика или начисляване на такси от страна на банката при заплащане от Ваша страна в друга валута, различна от български лева. 

Всички поръчки се фактурират от страна на Доставчика в български лева и съгласно предвидения ред в Закона за ДДС и Закона за счетоводството, като последният използва предоставените от потребителя данни за включването им във фактурата. 

Доставчикът си запазва правото да поиска допълнителни данни, когато посочените от Вас са недостатъчни за предвиждане на всички реквизити във фактурата. 

Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Вие се съгласявате да получите фактурата в електронен вид, като в случай, че заявите и оригинал на фактура, такъв ще ви бъде предоставен при получаване на поръчката.

 

5. Доставка

Всички доставки на поръчаните Продукти се извършват по един от следните начини: получаване от физическия ни магазин на горепосочения адрес за контакт или доставка до посочен от Вас адрес.

Независимо от избрания начин за получаване на Продуктите, настоящите Общи условия се прилагат еднакво спрямо всички продажби/доставки, в това число правилата за заплащане и връщане, замяна и/или рекламации според случая.

Ако изберете да получите поръчката си от физическия ни магазин, не се начисляват допълнителни разходи за доставка. 

При доставка до посочен от Вас адрес, системата автоматично показва дължимата сума, която следва да бъде заплатена преди приключване и потвърждаване на поръчката. Крайната цена за доставка е в български лева и с включени всички данъци и такси. Доставките се извършват от Доставчика или от куриерска фирма, като стойността на доставката се изчислява на базата на грамажа на съответната стока и разстоянието до посочения адрес. Срокът за доставка е в рамките на пет работни дни за цялата страна. 

При избор на Продукт, който представлява електронен ваучер за услуги или суми, същият се изпраща на посочения от Вас имейл адрес. 

Доставка на алкохол и спиртни напитки се извършва единствено на лица, навършили 18 години. Вие се задължавате да докажете, че сте навършили 18 години с документ за самоличност в момента на извършване на доставката от страна на куриера. В случай, че откажете или не успеете да докажете това обстоятелство, горепосочения вид Продукти не се предават, а Доставчикът се освобождава от задължението си за предаването им, като всички транспортни разходи са за Ваша сметка.

 

6. Право на отказ и рекламации

Ако упражните правото си на отказ, ние ще Ви възстановим платената сума, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която сме били уведомени за решението Ви. Ще възстановим тези суми, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако не сте изразили изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с допълнителни разходи. Нямаме задължение да възстановим допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Вие сте избрали начин на доставяне на Продуктите, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от нас. Вие следва да ни изпратите обратно или предадете на място Продуктите без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която сте ни съобщили за решението си да се откажете от договора. Преките разходи за връщането на стоките са за Ваша сметка. Имаме право да задържим връщането на сумите докато не получим продуктите.

Горепосоченото право на отказ не се прилага в следните случаи:

 • за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното Ви предварително съгласие и потвърждение от Ваша страна, че знаете, че ще загубите правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставичка. За избягване на каквото и да е съмнение, съгласявайки се с настоящите Общи условия, Вие се съгласявате и потвърждавате, че сте информирани, че правото Ви на отказ не се прилага в случай на започнало изпълнение на която и да е било от услугите, предлагани от Доставчика във вид на подаръчни ваучери или като част от „Милениум преживявания“; 
 • за доставка на стоки, изработени по Ваша поръчка или съобразно Вашите индивидуални изисквания;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност, като например Продуктите, наречени „Милениум изкушения“;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за доставка на стоки, които, след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

При несъответствие на Продукта с договора за продажба Вие имате право да предявите рекламация съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

В случай, че упражните правото си на отказ или предявите рекламация, Вие сте длъжни да върнете Продукта в неизползван вид и годен за продажба и последваща употреба от други потребители. При съмнение, че Продуктът е използван и/или преработван, третиран с препарати и/или химикали, Доставчикът си запазва правото да откаже правото на възстановяване на цената и връщане на стоката по хигиенни и здравословни съображения. Последното се прилага при всички случаи на искане на връщане или замяна/рекламация на бельо без изключение. За повече информация, моля запознайте се с нашата Политика за връщане тук https://shop.ghms.bg/delivery/?lang=bg

В случаите, в които Доставчикът не е производител на Продуктите, представени в Платформата, не носи отговорност вместо него. Във всички случаи на предоставяни търговски гаранции от страна на производител, Доставчикът ще Ви информира за това по подходящ начин.

За избягване на каквото и да е съмнение, Доставчикът има право да откаже приемане на Продукт обратно и възстановяване на цената и в случаите, в които: Вие сте  се съгласили със съществуващите дефекти, с които сте се запознали и/или установили при отваряне на Продукта към момента на получаването от куриер, или в случаите, в които получената стока е част от промоционални условия, за които Доставчикът изрично Ви е информирал, че съответните стоки не подлежат на замяна/връщане.

 

7. Промоции

Всеки Продукт на промоция е изрично обозначен като такъв, като ясно се посочва и неговата стара цена. Продължителността на промоциите се определя от Доставчика за всяка отделна промоция, като започва от деня, посочен в съобщението за намаление на цените, и важи до посочената в него дата или до изчерпване на количествата, но за период не по-дълъг от един месец и не по-кратък от един работен ден.

 

IV. Задължения на страните

Двете страни се задължават да спазват всички ангажименти и задължения, поети по силата на настоящите Общи условия, както и съгласно приложимото законодателство. Във връзка с това всяка страна ще предпазва другата от претенции на трети страни, повдигнати по каквато и да е причина, свързана с правата и задълженията, произтичащи от настоящите Общи условия. 

Доставчикът не носи отговорност, когато даден Продукт не е наличен или когато доставката му е невъзможна поради непреодолима сила, кражба или загуба, грешка в поръчката или данни, които сте ни предоставили. В тези случаи обаче Доставчикът незабавно ще се свърже с Вас, за да намери най-доброто решение на случая.

Доставчикът се задължава да поддържа достоверни и точни съдържанието, данните или информацията за Продуктите, предлагани чрез Платформа, като същите ще отговарят на обявените в Платформата характеристики. Доставичкът не носи отговорност за информацията относно Продуктите, предоставена от трети лица.

Независимо от гореспоменатото, Ви информираме, че снимките и описанията на Продуктите в Платформата, макар и максимално близо до реалните, имат илюстративни функции и е възможно да се наблюдават разминавания с действителния вид и съдържание на Продукта, така че не могат да се правят рекламации на това основание.  

Доставчикът е длъжен да изпрати поръчката в подходяща опаковка, като продуктите следва да бъдат получени от Вас в запечатан вид. В случай на разпечатване на стоката от Ваша страна към момента на доставката, това обстоятелство се отбелязва от куриера. 

В случаите, в които доставката се изпълнява от куриерска фирма, а не от Доставчика, с предаването на Вашата поръчка на куриерската фирма се счита, че Доставчикът е изпълнил ясно и точно своите задължения. Доставчикът не отговаря за лошо или забавено изпълнение от страна на куриерската фирма. Вие имате право да съобщите на Доставчика в случай на лошо изпълнение от страна на куриера, без това да се счита обвързващо за Доставчика.

 

V. Общи

При липса на уредба или в случай на празноти, приложение намират Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия, както и българското приложимо законодателство в цялост. Недействителност на дадена разпоредба от Общите условия не води до обща недействителност и невалидност на документа в цялост.

В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Вас и Доставчика, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Текстовете в настоящите Общи условия, произтичащи от задължения на Доставчика съгласно Закона за защита на потребителите, са приложими и имат действие единствено по отношение на купувач – физическо лице. 

 

VI. Приложимо право

За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат законите на Република България.

За нарушаване на правата, предоставени им по този закон, потребителите и сдруженията на потребителите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите. За тази си цел, всеки потребител има право да сигнализира Доставчика, както и директно да се свърже с компетентният орган – Комисията за защита на потребителите, която може да открие на следните координати: https://kzp.bg/.

Доставчикът е длъжен да разгледа и отговори на всеки сигнал и/или жалба за спор, отправен за разрешаване към него, както и да изпълни всички свои задължения, предвидени в Закона за защита на потребителите.

Вие имате право да отнасяте всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентния български съд и Комисията за защита на потребителите.

 

Последно изменение:

 

Приложение 1

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До: „ГРАНД ХОТЕЛ МИЛЕНИУМ СОФИЯ“ ООД, ЕИК: 205948178, със седалище и адрес на управление: гр. София, П.К. 1463, бул. „Витоша“ № 89В, Телефон: +359-2-445 7487, имейл: shop@ghms.bg  

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

––––––––––––––––––